Kwaliteit, veiligheid en gezondheid

Bij Lena’s Kiddygarden is kwaliteit een basiselement, dat u als ouder mag verwachten. Goede zorg, een veilige omgeving en een goed pedagogisch beleid zijn daarbij erg belangrijk. De kwaliteit van mijn kinderopvang wordt daarnaast gewaarborgd door het gastouderbureau All Kidz Nederland en de gemeente.

Kritisch zijn om kwaliteit te kunnen blijven leveren
Kwaliteit zie ik als een continu proces. Dat betekent dat ik telkens kritisch kijk naar het productaanbod, diensten en service. Dit doe ik met u de ouder, het gastouderbureau en met elkaar. Eén van de middelen die ik inzet zijn evaluatiegesprekken deze vinden een keer per jaar plaats. De feedback van u als ouder is waardevol voor mij, zodat ik mijn diensten kan blijven optimaliseren.

De rol van de GGD en veiligheid

De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) houdt in opdracht van de gemeente toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Voor het uitvoeren van de inspectie zetten zij de VGGM (Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden) als toezichthouder in. Zij controleren of een opvang voldoet aan de eisen zoals zijn opgesteld in de Wet Kinderopvang.

Het bieden van veilige opvang staat bij mij hoog in het vaandel. Bij het inrichten van de speelhoek, het aanschaffen van spelmateriaal binnen en buiten let ik hier goed op. Ook de kinderbedjes en box voldoen aan alle veiligheidsnormen. Jaarlijks voert het gastouderbureau een risico-inventarisatie uit. Bij de jaarlijkse controle door de GGD is dit één van de punten van aandacht. De rapporten die de GGD uitbrengt naar aanleiding van deze jaarlijkse controle zijn openbaar. Mijn huis voldoet ook aan alle voorschriften over brandveiligheid. Denk aan brandmelders in de slaapkamer en speelhoek, stopcontact beveiliging, brandblussers, branddekens, EHBO doos, officiële kinderdagverblijf stapelbedjes en een babyfoon in de slaapkamer. Daarnaast minimaal één achterwacht in geval van calamiteiten. Ieder jaar vindt er bij Lena’s Kiddygarden een inspectiebezoek plaats.

Naar aanleiding van dit inspectiebezoek wordt er een rapport opgesteld. Klik hier als u mijn meest recente GGD inspectierapport wilt inzien.

Kortom, een positief jaarlijks inspectierapport van de GGD. Mijn huis is veilig en hygiënisch voor kinderen!

Gezondheid

Houd in dat ik zorg draag voor gezonde en gevarieerde voeding, dat kinderen dagelijks buitenspelen, ook als het weer een beetje tegen zit. Verder zorg ik voor een goede hygiëne binnenshuis. In alle ruimtes wordt jaarlijks een risico-inventarisatie met betrekking tot gezondheid (RIE) uitgevoerd. Aan de hand hiervan worden actieplannen gemaakt, waarin beschreven wordt wat ik eraan doe om de gezondheidsrisico’s te verkleinen.

Lena’s kiddygarden volgt de protocol ziekte van het gastouderbureau: Deze omschrijft de meest voorkomende ziektes en gaat in op de herkenning daarvan, de incubatietijd, de gevaren en gevolgen en het gebruik van medicijnen. Deze richtlijnen geven ook aan wanneer uw kind wel of juist niet opgevangen kan worden als het ziek is.

Eerste Hulp bij kinderongevallen
Jaarlijks volg ik een herhalingstraining die wordt gegeven door gecertificeerde mensen van het Oranje kruis. Uiteraard hoop ik dat er tijdens de opvang geen ongevallen plaats zullen vinden. Mocht dit toch het geval zijn dan maakt Lena’s kiddygarden daarvan melding bij het gastouderbureau. Hiervoor is het Registratieformulier ongevallen ontwikkeld. Op deze wijze wordt er inzicht verkregen in de risico’s die er tijdens de opvang zijn, om deze in de toekomst zoveel mogelijk te kunnen voorkomen. Natuurlijk wordt u als ouder als eerste op de hoogte gesteld en zult u ook een afschrift van het ingevulde registratieformulier ontvangen.

Eventueel medicijngebruik en allergieën
Tijdens het kennismakingsgesprek worden de medische bijzonderheden van uw kind(eren) besproken. Zo komen eventuele allergieën aan de orde en mogelijk medicijngebruik. Ouders blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor de medicijnen die tijdens de opvang door de gastouder verstrekt moeten worden. Uit voorzorg werkt Lena’s Kiddygarden met een medicijnverklaring die ingevuld dient te zijn voordat ik de medicijnen toe mag dienen bij het kind.